jln86270

Send Message    Report Abuse   

Joined:  06/10/2021

Profile Views:  2373

Subscribers:  0

Website:  https://uydanh.vn/giai-quyet-truong-h...

Theo Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BTC, mã số thuế (MST) là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

Videos

Member currently has no videos.

Playlists

Member currently has no playlists.

Advertisement